Styret og SU

Styret i stiftelsen

Styret består av fra 2 - 4 foreldre representanter fra barnehagene som er medlem av Tekna, samt 2 ansatt representanter og daglig leder.

Det er valgt inntill 2 varamedlemmer.

 

Styrets arbeidsoppgaver og ansvar 

 - Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle overordnede avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

 - Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styreformann og daglig ledere.

 - Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.

 - Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

 - Styret skal føre tilsyn med daglig ledere og virksomheten i foretaket for øvrig. 

 - Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagene. 

 

Styremedlemmer

Styreleder

Jørn Anders Svendsen    

jorn.anders.svendsen@gmail.com

Økonomiansvarlig

Geir Vevle

geir@vevle.org

Medlem

Tord Fauskanger

harald.sverre.malum@if.no

Medlem

Herleik Wahl

hw@jel.no

Medlem Ida Marie Larsen  
Varamedlem Jim Gustav Bostrøm  

Varamedlem

Harald Sverre Mælum

 

Ansatt representant

Stine Hansen

 

Ansatt representant

Heidi Andersen

 

 

SU

I lov om barnehager § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, er oppnevnelse og praktisering av samarbeidsutvalg (SU) hjemlet. SU skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen.

SU kan ha inntil 7 medlemmer, hvor av 3 velges av foreldrene, 2 fra de ansatte, og med inntil 2 fra Stiftelsens styre.
Barnehagens daglig leder har møte- og talerett.
Utvalgets medlemmer velges for et år av gangen, og gjenvalg er tillatt. Rådet velger selv formann og sekretær og bestemmer selv hvor ofte det skal avholdes møter. SU avholder som regel møter 4-6 ganger i året.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 - SU skal være bindeleddet mellom foreldregruppen og daglig leder.

 - Sørge for at det avholdes SU- og foreldremøter.

 - Organisere nødvendig dugnader.

 - Arrangere juleverksted og juleforestilling i teateret.

 - Forelegge Stiftelsen saker som utvalget mener bør behandles av Stiftelsens styre.

 

SU - Medlemmer Rådyrtråkket

Leder

Cathrine Frøyland

cat.fro@hotmail.com

Nestleder

Hege Kullerud

 

Medlem

Vegard Nordvik

 

Styrerepresentant

Herleik Wahl

 

Ansatt representant

Noor Farkhari

 

SU - Medlemmer Tellus

Leder

Martine Kjemprud

marta_kjemprud@hotmail.com

Nestleder

Catrina Gregersen

 

Varamedlem

Monica Korcz

 

Styrerepresentant

Harald Sverre Mælum

 

Ansatt representant

Kari Mølmen Rosef

 

Varamedlem

Turid Johansen

 

 

 

 

 

 

 

Harald Sverre Mælum