Styret og SU

Styret i stiftelsen

Styret består av fra 2 - 4 foreldre representanter fra barnehagene, samt 2 ansatt representanter og daglig leder.

Det er valgt inntill 2 varamedlemmer.

 

Styrets arbeidsoppgaver og ansvar 

 - Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle overordnede avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

 - Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styreformann og daglig ledere.

 - Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.

 - Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

 - Styret skal føre tilsyn med daglig ledere og virksomheten i foretaket for øvrig. 

 - Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagene. 

 

Styremedlemmer

Styreleder

Jørn Anders Svendsen    

jorn.anders.svendsen@gmail.com

Økonomiansvarlig

Anders Hodt Borge

 

Medlem

Tord Fauskanger

tord.fauskanger@gmail.com

 

 

 

Medlem Ida Myklebust

idamyklebust@outlook.com

Medlem Jim Gustav Bostrøm jim.bostrom@gmail.com

Varamedlem

Kristian Ivar Øien                            

Kristian.oien@gmail.com

Ansatt representant

Stine Hansen

 

Ansatt representant

Heidi Andersen

 

 

SU

I lov om barnehager § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, er oppnevnelse og praktisering av samarbeidsutvalg (SU) hjemlet. SU skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen.

SU kan ha inntil 7 medlemmer, hvor av 3 velges av foreldrene, 2 fra de ansatte, og med inntil 2 fra Stiftelsens styre.
Barnehagens daglig leder har møte- og talerett.
Utvalgets medlemmer velges for et år av gangen, og gjenvalg er tillatt. Rådet velger selv formann og sekretær og bestemmer selv hvor ofte det skal avholdes møter. SU avholder som regel møter 4-6 ganger i året.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 - SU skal være bindeleddet mellom foreldregruppen og daglig leder.

 - Sørge for at det avholdes SU- og foreldremøter.

 - Organisere nødvendig dugnader.

 - Arrangere juleverksted og juleforestilling i teateret.

 - Forelegge Stiftelsen saker som utvalget mener bør behandles av Stiftelsens styre.

 

SU - Medlemmer Rådyrtråkket

Leder

Elisabeth Nordvik Halmrast

elisabeth@nordvika.no

Medlem

Line Hidle Claudi

 

 

 

 

Styrerepresentant

Jim Bostrøm

 

Ansatt representant

Noor Farkhari

 

SU - Medlemmer Tellus

Leder

Monica Fauskanger

Fauskanger.Monica@gmail.com

Medlem

 

 

 

 

 

Styrerepresentant

 

 

Ansatt representant

Turid Johansen

 

Varamedlem