Foreldresamarbeid

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.” (Barnehageloven)
To begrep i loven, forståelse og samarbeid, dekker ulike sider ved samarbeidet mellom hjem og barnehage. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. (Rammeplan 2011)
Foreldre og foresatte er de som kjenner barna best og er vår viktigste samarbeidspartner. Vi ønsker et nært og åpent samarbeid. De som jobber i barnehagen har fagkunnskap om barn. Sammen skal vi skape et trygt miljø og best mulig forutsetninger for god utvikling. Vi som jobber i barnehagen setter pris på tilbakemeldinger fra dere foreldre, både på godt og vondt. Dere ser kanskje ting annerledes og kan gi oss gode muligheter for endring eller tilrettelegging. Kanskje dere har noe å bidra med, f.eks noe dere jobber med, interesserer dere for eller er veldig flinke til. Vi forventer at dere har forståelse for at vi har mange barn og foreldre å ta hensyn til.

 
Foreldremøter avholdes to ganger pr år, ved oppstart om høsten og for nye foreldre om våren.
Foreldresamtaler blir avholdt 1 – 2 ganger i året. Her kommer vi inn på barnets utvikling og trivsel. Det er mulig å få flere samtaler hvis det er noe spesi
elt man ønsker å ta opp, ta kontakt med teamleder.
Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg som skal bestå av to foreldre, to representanter fra de ansatte og en representant fra eierstyret. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
 
Vi ønsker alltid å jobbe for barnets beste. Noen ganger kan det være ønskelig med spesialkompetanse utenfra. Vi samarbeider med PP-tjenesten (Pedagogisk Psykologisk veiledningstjeneste), helsestasjon og barnevernstjenesten. Ingen av disse kontaktes uten at foreldrene informeres eller gir sitt samtykke, bortsett fra i helt spesielle tilfeller.

 

DOKUMENTASJON

Barnehagens dokumentasjon gjennom ulike planer gir foreldrene informasjon om hva barna opplever, lærer og leker. Planene blir lagt ut på barnehagens hjemmesider. Det skrives også blogg fra hverdagen på hjemmesiden.
Barnehagene har egen Facebookside, der foreldre kan bli oppdatert med informasjon i form av bilder om hvilke aktiviteter som skjer i løpet av dagen. Selvfølgelig blir ingen barn eksponert gjenkjennelig på disse bildene.
Resultatet av aktiviteter eller bilder av aktiviteter blir hengt opp på barnehagens vegger, med forklaring om hva som er gjort og hensikten med dette. Kom inn og se dere om!
I Teknabarnehagene bruker vi ulike kartleggingsverktøy for å sørge for at alle barn blir sett ut fra sin egenart og sine individuelle forutsetninger. Alle toåringer blir kartlagt med ”SATS”, som dokumenterer språkutvikling. Kartleggingsverktøyet ”Alle med” brukes på alle barn og fylles ut i forkant av foreldresamtaler. Dette dokumenterer utvikling på ulike områder som for eksempel sosial kompetanse og trivsel. Vi har også tilgang til andre kartleggingsverktøy ved behov.

TAUSHETS- OG MELDEPLIKT

Alle ansatte, studenter og andre som skal jobbe med barn i Teknabarnehagene må underskrive en taushetsplikt, samt levere gyldig politiattest uten anmerkninger.  
Taushetsplikt er en plikt til å holde visse person- og næringsopplysninger hemmelige, slik at uvedkommende ikke får kjennskap til dem. Dette innebærer også et forbud mot å formidle opplysningene til andre. Taushetsplikt innebærer at man har et ansvar for aktivt å beskytte opplysningene.   
 

Taushetshetsplikt er i hovedsak begrunnet i hensynet til personlig integritet og personvern. For at ulike instanser skal kunne utføre sine oppgaver overfor den enkelte, er det dessuten viktig at det eksisterer et tillitsforhold mellom den enkelte og tjenesteyteren. Det finnes imidlertid unntak fra reglene om taushetsplikt som gir plikt eller adgang til å likevel formidle opplysningene.  

Barnehagens plikt til å gi opplysninger er begrenset til de mer alvorlige tilfeller, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller der et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.  Det at et barn ikke lever under optimale forhold, eller at barnet og familien ville hatt nytte av et hjelpetiltak fra barneverntjenesten, er dermed ikke nok til å utløse opplysningsplikten.  
En politiattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.